New Vision – ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo
mając na względzie dbałość o właściwe dysponowania danymi osobowymi naszych klientów oraz mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) a w szczególności art. 13 RODO, uprzejmie informujemy co następuje.

Administratorem Pani/Pana danych jest biuro nieruchomości New Vision Bożena Kosowska-Skoczylas z siedzibą: ul. Kościuszki 44/46 lok 1., 41-300 Dąbrowa Górnicza. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@newvision.pl telefonicznie pod numerem +48 32 262 98 15 lub pisemnie na adres: ul. Kościuszki 44/46 lok 1 , 41-300 Dąbrowa Górnicza.

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani / Pana danych: imię i nazwisko, adres, PESEL, Nr dowodu osobistego, dane kontaktowe (e-mail, telefon), dane nieruchomości. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: tj. NSoft S.A. z siedzibą w Warszawie.

A ponadto:

 • firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
 • notariuszom i kancelariom prawnym, którym biuro zleci prowadzenie sprawy;
 • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, a w szczególności w następujących celach:
 1. zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług);
 2. prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
 3. sprzedaż usług oferowanych przez biuro nieruchomości;
 4. prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez biuro nieruchomości;
 5. dochodzenie roszczeń;
 6. archiwizacja;
 7. prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;

chyba, że wyrazi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych . Informujemy, iż przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;

 • prawo do sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe);

Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Zgodę może Pani/Pan odwołać, poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: biuro@newvision.pl .

Dodatkowo ma Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Informujemy, iż Pani/Pana dane zostały uzyskane przez administratora osobiście.

Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy i nie będą profilowane.

Pragniemy zapewnić, iż biuro nieruchomości New Vision Bożena Kosowska-Skoczylas dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie odnośnie poprawy bezpieczeństwa danych osobowych.
Z poważaniem, Bożena Kosowska-Skoczylas